Kallelse till årsmöte 17 december 2016

Medlemmarna i Stockholm Trekkers kallas härmed till årsmöte den 17 december 2016 kl 12:00.

Plats: Kvartersgården Täby, Erikslundsvägen 200, 187 53 Täby.

Motioner till årsmötet skall inlämnas till Peter Söderlund eller på mail trekker@stockholmtrekkers.a.se senast lördagen den 10 dec 2016.

Förslag till föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av mötesfunktionärer a. mötesordförande b. mötessekreterare c. två justeringsmän och rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner
 11. Behandling av styrelsens propositioner a. verksamhetsplan b. medlemsavgifter och ersättningar c. budget
 12. Val av styrelse a. val av styrelseledamöter b. fråga om årsmötet skall utse ordförande enligt stadgarna § 19 stycke tre, val av ordförande c. val av suppleanter
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Frågestund
 16. Mötets avslutande

På styrelsens vägnar

Peter Söderlund
Ordförande

Dokument inför årsmötet