Dagordning Årsmöte

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justerare och tillika rösträknare.
4. Frågan om kallelse till årsmöten skett i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Föreningens årsredovisning.
7. Revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Fastställande av budget, medlemsavgift samt verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
11. Behandling av inkomna propositioner och motioner
12. Val av styrelse:
12a. Styrelsens ledamöter samt storlek på styrelse
12a. Ledamöter
12b. Suppleanter samt turordning
12c. Ordförande
12d. Vice ordförande
12e. Kassör
12f. Sekreterare
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Övriga ärenden som anmälts vid punkten 5, Fastställande av dagordningen.
16. Mötets avslutande.