Dagordning Årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av mötesfunktionärer mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner
 11. Behandling av styrelsens verksamhetsplan, medlemsavgifter och ersättningar för nästföljande verksamhetsår
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning
 13. Mötets avslutande