Årsmöte 2018

Den 3 mars 2018 var det årsmöte.

På den här sidan finns handlingar. Kallelse skickades ut till alla medlemmar som hade betalat avgiften för 2018 och alla som var medlemmar under 2017. Det är dock endast de som har betalat medlemsavgiften som har rätt att delta på årsmötet, så se till att betala i god tid 🙂

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av mötesfunktionärer mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner
 11. Behandling av styrelsens verksamhetsplan, medlemsavgifter och ersättningar för nästföljande verksamhetsår
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning
 13. Mötets avslutande

Inkomna propositioner

Propositioner 2018

Förslag:

Styrelsen vill att föreningen ger tillträdande styrelse uppdraget att till nästa årsmöte ta fram ett förslag till nya, tydligare och modernare stadgar.

Bakgrund:

Föreningen har under året genomfört ett mycket nödvändigt förändrings- och förnyelsearbete. En förenings stadgar är det fundament som föreningen står på. De nuvarande stadgarna har reviderats i flera omgångar under åren. Nu tycker vi att det är det dags att uppdatera stadgarna så att de blir tydligare, modernare och enklare utan att förändra avsikten.

Därför föreslår den avgående styrelsen att den tillträdande styrelsen får föreningens uppdrag att under 2018 ta fram ett förslag till nya stadgar och presentera dessa som proposition vid årsmötet 2019.

Styrelsen 2017 - Urban, Ricki, Ulf, Maria, Eva, Stefan

Övriga Årsmöteshandlingar

Handlingar 2018

Betala medlemsavgiften

Glöm inte att förnya era medlemskap och komma på föreningens arrangemang och årsmötet. Tänk på att det är så som verksamheten kan hållas igång. Information om medlemsavgifter och konto finns på sidan “Bli medlem”

Dokument

Stadgar

Protokoll årsmöte dec 2016/2017

Protokoll årsmöte 2018