Årsmöte 2022 – 19 mars 2022

Den 19 mars 2022 är det årsmöte.

På den här sidan finns handlingar. Kallelse skickades ut till alla medlemmar som hade betalat avgiften för 2022. Det är dock endast de som har betalat medlemsavgiften som har rätt att delta på årsmötet, så se till att betala i god tid 🙂

Förslag till dagordning

§1. Årsmötets öppnande samt val av:
   a. Årsmötesordförande
   b. Årsmötessekreterare
§2. Fastställande samt godkännande av röstlängd
§3. Val av justerare tillika rösträknare
§4. Årsmötets behöriga utlysande
§5. Fastställande av dagordning för årsmötet
§6. Föreningens årsredovisning för verksamhetsåren 2020 samt 2021
§7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåren 2020 samt 2021
§8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret:
   a. 2020 
   b. 2021
§9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
§10. Fastställande av budget, medlemsavgifter samt verksamhetsplan för 2022
§11. Behandling av inkomna propositioner och motioner
§12. Val av styrelse för kommande verksamhetsår
   a. Styrelsen ledamöter samt storlek på styrelsen
   b. Suppleanter samt turordning
   c. Val av ordförande
   d. Val av vice ordförande
   e. Val av kassör
   f. Val av sekreterare
§13. Val av revisor
§14. Val av valberedning
§15. Övriga ärenden
§16. Årsmötets avslutande

Inkomna propositioner och motioner

Inga inkomna propositioner eller motioner

Övriga Årsmöteshandlingar

Handlingar Årsmöte

Betala medlemsavgiften

Glöm inte att förnya era medlemskap och komma på föreningens arrangemang och årsmötet. Tänk på att det är så som verksamheten kan hållas igång. Information om medlemsavgifter och konto finns på sidan ”Bli medlem”

Övriga årsmöteshandlingar